هـــــان! ای مــــردمــــان! عـــــلــــی را بــــرتــــر بــــدانــــیــــد، کــــه او بـــــرتــــریــــن انــــســـان از زن و مـــــرد بـــــعــــد از مـــــن اســـت. هـــــرکـــــه بـــــا او بــــســـتـــیــــزد و بــــر ولــــایــــتــــش گــــردن نــــنهــــد نــــــفـــــریــــن و خــــشـــم مـــن بــــر او بـــــاد! (رسول الله ص - خطبه ی غدیریه). پیشاپیش باران رحمت و نور غدیر گوارای روح و جانتان باد..
۱۳۹۴/۷/۶ بازدید: 3