همکاران ایسفا
مهدی مطلبی
مهدی مطلبی
معاون پشتیبانی
خانم بیات
خانم بیات
معاون جذب منابع
خانم چاوشیان
خانم چاوشیان
امور مالی