اعضای هیات مدیره
دکتر سعید پورعلی
دکتر سعید پورعلی
رئیس هیات مدیره و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
غلامعلی نیستانی
غلامعلی نیستانی
مدیرعامل
دکتر محمد نبی مطلبی
دکتر محمد نبی مطلبی
عضو هیئت مدیره
مهندس محمد رحمتی
مهندس محمد رحمتی
عضو هیئت مدیره
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
عضو هیئت مدیره
دکتر مسعود حبیبی
دکتر مسعود حبیبی
عضو هیئت مدیره
دکتر مهدی حجتی مقدم
دکتر مهدی حجتی مقدم
عضو هیئت مدیره
مهدی نخستین مرتضوی
مهدی نخستین مرتضوی
عضو هیئت مدیره